Гурт, Ірина
   067-508-55-96
   066-946-99-87   
 shevchenko@raisins.com.ua
   Роздріб, Антоніна
   044-222-71-78
   066-378-58-27
   068-445-65-23
 office@raisins.com.ua
Товары
Головні убори, захист голови (Головные уборы, защита головы)

Відповідно до діючого Трудового Кодексу, кожен робітник, який працює в умовах, які можуть нанести шкоду його здоров‘ю, повинен мати засоби індивідуального захисту. Всі засоби індивідуального захисту сертифікуються в спеціальних лабораторіях і видаються безкоштовно роботодавцем. Колективні засоби захисту забезпечують безпеку виконання робіт на даній ділянці і мають бути прилаштовані на певні вимоги. Саме тому засоби захисту робітників проходять регулярні перевірки на відповідність діючим ГОСТам та нормативним документам, про що ведеться щоквартальний запис в журналі.

На нашому сайті є можливість купити засоби індивідуального захисту для всіх видів виробництва. Для виконання  робіт в запилених приміщеннях або в цехах з шкідливими випаровуваннями існують засоби захисту органів дихання. Вони бувають різними за виконанням і різними за ступенем захисту. Від звичайних одноразових респіраторів  до протигазів. Засіб індивідуального захисту органів дихання підбирається в залежності від наявності в повітрі тих чи інших шкідливих речовин і пилових елементів. Індивідуальні засоби захисту робітників підбираються за розмірами, вони повинні щільно притискатися до обличчя і не створювати дискомфортних відчуттів. Крім того, на великому підприємстві обов‘язково призначається відповідальний керівник, який контролює використання і слідкує за тим, в якому поточному стані знаходяться засоби індивідуального та колективного захисту, робить їх вчасну заміну, у випадку закінчення терміну придатності – утилізує.

Всі засоби медичного захисту, одяг, взуття, респіратори, повинні відповідати ще й санітарно-гігієнічним вимогам. Не викликати алергічних реакцій, не утворювати попрілостей, не перешкоджати циркуляції повітря, якщо це не обмежується особливими умовами праці. Особливої уваги вимагають засоби захисту від ураження струмом. Не рідше, ніж 1 раз в 6 місяців необхідно проводити повторні випробування і при виявленні найменших відхилень, замінювати на нові. Сучасні засоби захисту праці виконують не тільки своє головне призначення – захист робітника. Купити засоби індивідуального захисту шкіри, спецодяг, взуття і рукавички, які виготовляються з урахуванням дизайнерських розробок.

Адже, якщо на засоби захисту людини неприємно навіть дивитись, то виникають великі сумніви, що ними будуть користуватися. Засоби індивідуального захисту в Україні відповідають всім сучасним сьогоднішнім вимогам споживачів і виготовляються за самими сучасними технологіями. У нас представлені вашій увазі тільки сертифіковані продукти: засоби захисту шкіри, різні засоби індивідуального захисту органів дихання. Кваліфіковані менеджери нашої компанії мають можливість більш докладно відповісти на всі питання, які вас цікавлять. Колективні та індивідуальні засоби захисту, засоби індивідуального захисту на підприємстві в одному магазині.

У нас представлені всі засоби захисту на виробництві, а також індивідуальний захист для кожного робочого.

Засоби колективного захисту населення.


Переклад іноземною:
Согласно действующему Трудовому кодексу, каждый работник, работающий в условиях, которые могут нанести вред его здоровью, должен иметь средства индивидуальной защиты. Все средства защиты сертифицируются в специальных лабораториях и выдаются бесплатно работодателем. Коллективные средства защиты обеспечивают безопасность выполнения работ на данном участке и обязаны быть приспособленными под определенные условия. Именно поэтому средства защиты работников проходят регулярные проверки на соответствие действующим ГОСТам и нормативным документам, о чем ведется ежеквартальная запись в журнале.

На нашем сайте есть возможность купить средства защиты для всех видов производства. Для выполнения работ в запыленных помещениях или в цехах с вредными испарениями существуют средства защиты дыхания. Они бывают разными по исполнению и разными по степени защиты. От обыкновенных одноразовых респираторов до противогазов. Средство индивидуальной защиты органов дыхания подбирается в зависимости от наличия в воздухе тех или иных вредных веществ и пылевых включений. Индивидуальные средства защиты работников подбираются по размерам, они должны плотно прилегать к лицу и не создавать дискомфортных ощущений. Кроме того, на большом предприятии обязательно назначается ответственный руководитель, который контролирует использование и следит за тем, в каком текущем состоянии находятся средства индивидуальной и коллективной защиты, производит их своевременную замену, в случае окончания срока годности – утилизирует.

Все средства медицинской защиты защиты, одежда, обувь, респираторы, должны соответствовать еще и санитарно-гигиеническим требованиям. Не вызывать аллергических реакций, не образовывать опрелостей, не препятствовать воздухообмену, если это не ограничивается особыми условиями труда. Особенно внимания требуют средства защиты от поражения током. Не реже, чем раз в шесть месяцев для них необходимо проводить повторные испытания и при обнаружении малейших отклонений менять на новые. Современные средства защиты труда выполняют не только свое главное предназначение – защиту работающего. Купить средства индивидуальной защиты кожи, спецодежда, обувь и рукавицы, которые изготовляются с учетом дизайнерских разработок

Ведь, если на средства защиты человека неприятно даже смотреть, то возникают большие сомнения, что ими будут пользоваться. Средства индивидуальной защиты в Украине отвечают всем современным сегодняшним требованиям потребителей и изготовляются по самым современным технологиям. У нас представлены вашему вниманию только сертифицированная продукция: средства защиты кожи, различные средства индивидуальной защиты органов дыхания, бжд средства защиты, индивидуальные средства защиты от тока изготовлены на специализированных предприятиях с использованием соответствующих материалов и при очень строгом соблюдении правил изготовления и проверки качества. Квалифицированные менеджеры нашей компании имеют возможность более подробно ответить на все интересующие вас вопросы. Коллективные и индивидуальные средства защиты, средства индивидуальной защиты на предприятии в одном магазине.

У нас представлены все средства защиты на производстве, а также индивидуальная защита для каждого рабочего.

Средства коллективной защиты населения.